Tag Archives: ทีมฟุตบอล

ทีมฟุตบอล กับการพัฒนาที่ต้องเป็นระบบ ระเบียบ

ฟุตบอลทีม

การพัฒนาองค์กรใด บริษัทใดให้มีศักยภาพสูงขึ้น มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ย่อมต้องเป็นไปตามระบบ ระเบียบมีการพัฒนาแบบเป็นขั้น เป็นตอน ตามลำดับ คือคงจะไปพัฒนาแบบมั่วๆ เรื่อยเปื่อยไป หรือไปเร่งพัฒนาอย่างรวดเร็วมากเกินไป ก็คงไม่ส่งผลดีต่อองค์กร หรือบริษัทเท่าใดนัก เพราะต่อให้จะมีคุณภาพ หรือศักยภาพเพิ่มขึ้นมาในระยะเวลาอันรวดเร็วได้ แต่ก็คงจะไม่ยั่งยืน เช่นเดียวกันกับ ทีมฟุตบอล หากมีการเร่งพัฒนาทีม โดยคิดมุ่งหวังแต่จะแต่จะให้ทีมแข็งแกร่งได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว แต่ไม่ได้เป็นไปตามระบบ ระเบียบของการพัฒนาที่ควรจะเป็น Read More…